Noi lo suoniamo ancora! 1978: Boogie Woogie Dancin’ Shoes (1978) di Claudja Barry